شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

باز شدن ایالت NSW برای ساب کلاس ۴۹۱

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

قابل توجه متقاضیان مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص و مهارت در سال ۲۰۲۲

قابل توجه متقاضیان ویزای مهارت استرالیا ایالتNSW استرالیا از چهارشنبه دوم نوامبر ۲۰۲۲ ، برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت استرالیا امکان اقدام جهت دریافت نامینیشن ساب کلاس ۴۹۱ (اسپانسری مناطق رجینال) را فراهم نموده است. لیست کد رشته های مورد تایید به همراه حداقل امتیاز لازم و میزان سابقه کاری مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

کد گروه شغلی امتیاز تجربه کاری (سال)
۱۲۱۲ – Crop Farmers ۸۰ ۳
۱۲۱۳ – Livestock Farmers ۷۰ ۳
۱۲۱۴ – Mixed Crop and Livestock Farmers ۶۵ ۲
۱۳۱۱–Advertising,PublicRelationsandSalesManagers ۶۵ ۳
۱۳۲۱ – Corporate Services Managers ۸۰ ۲
۱۳۲۲ – Finance Managers ۱۱۵ ۳
۱۳۲۳ – Human Resource Managers ۹۰ ۳
۱۳۲۴ – Policy and Planning Managers ۶۵ ۰
۱۳۲۵ – Research and Development Managers ۷۵ ۲
۱۳۳۱ – Construction Managers ۹۰ ۳
۱۳۳۲ – Engineering Managers ۱۰۰ ۳
۱۳۳۵ – Production Managers ۸۵ ۲
۱۳۳۶–Supply,DistributionandProcurementManagers ۷۵ ۲
۱۳۴۱ – Child Care Centre Managers ۸۰ ۲
۱۳۴۲–Healthand WelfareServicesManagers ۸۰ ۲
۱۳۴۳ – School Principals ۷۰ ۱
۱۳۵۱ – ICT Managers ۹۰ ۲
۱۳۹۹ – Other Specialist Managers ۸۵ ۲
۱۴۱۱–CafeandRestaurantManagers ۹۰ ۲
۱۴۱۲ – Caravan Park and Camping Ground Managers ۶۵ ۰
۱۴۱۳ – Hotel and Motel Managers ۹۰ ۲
۱۴۱۹ – Other Accommodation and Hospitality Managers ۶۵ ۲
۱۴۹۱ – Amusement, Fitness and Sports Centre Managers ۷۰ ۲
۱۴۹۲ – Call or Contact Centre and Customer Service Managers ۷۰ ۳
۱۴۹۳ – Conference and Event Organisers ۷۰ ۱
۱۴۹۴–TransportServicesManagers ۷۰ ۱
۱۴۹۹–OtherHospitality,RetailandServiceManagers ۷۵ ۲
۲۱۲۴–JournalistsandOtherWriters ۸۰ ۲

 

۲۲۱۱–Accountants ۱۱۵ ۳
۲۲۱۲–Auditors,CompanySecretariesandCorporateTreasurers ۱۱۰ ۱
۲۲۲۱ – Financial Brokers ۷۰ ۱
۲۲۲۳ – Financial Investment Advisers and Managers ۷۰ ۲
۲۲۳۱ – Human Resource Professionals ۸۰ ۳
۲۲۴۱ – Actuaries, Mathematicians and Statisticians ۹۰ ۱
۲۲۴۳ – Economists ۹۰ ۲
۲۲۴۴ – Intelligence and Policy Analysts ۶۵ ۰
۲۲۴۷ – Management and Organisation Analysts ۷۰ ۳
۲۲۴۹ – Other Information and Organisation Professionals ۸۵ ۲
۲۲۵۱ – Advertising and Marketing Professionals ۱۰۰ ۳
۲۲۵۳ – Public Relations Professionals ۸۵ ۲
۲۳۲۱ – Architects and Landscape Architects ۱۰۰ ۱
۲۳۲۲ – Surveyors and Spatial Scientists ۹۵ ۱
۲۳۲۳ – Fashion, Industrial and Jewellery Designers ۸۰ ۱
۲۳۲۴–Graphic andWebDesigners, andIllustrators ۹۵ ۲
۲۳۲۵ – Interior Designers ۸۵ ۱
۲۳۲۶ – Urban and Regional Planners ۸۰ ۱
۲۳۳۲ – Civil Engineering Professionals ۱۰۵ ۱
۲۳۳۳ – Electrical Engineers ۱۰۰ ۱
۲۳۳۴ – Electronics Engineers ۱۱۰ ۱
۲۳۳۵ – Industrial, Mechanical and Production Engineers ۱۱۰ ۱
۲۳۳۶ – Mining Engineers ۱۰۰ ۱
۲۳۳۹ – Other Engineering Professionals ۱۰۵ ۱
۲۳۴۱ – Agricultural, Fisheries and Forestry Scientists ۹۰ ۲
۲۳۴۲ – Chemists, and Food and Wine Scientists ۹۰ ۳
۲۳۴۳ – Environmental Scientists ۸۵ ۲
۲۳۴۴ – Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists ۷۰ ۱

 

۲۳۴۷–Veterinarians ۶۵ ۱
۲۴۱۱–EarlyChildhood(Pre-primarySchool)Teachers ۷۵ ۰
۲۴۱۲–PrimarySchoolTeachers ۶۵ ۰
۲۴۱۳–MiddleSchoolTeachers/IntermediateSchoolTeachers ۶۵ ۰
۲۴۱۴–SecondarySchoolTeachers ۸۵ ۰
۲۴۱۵–SpecialEducationTeachers ۷۰ ۰
۲۴۲۱–UniversityLecturersandTutors ۸۵ ۲
۲۴۲۲–VocationalEducationTeachers/PolytechnicTeachers ۷۵ ۲
۲۵۱۲ – Medical Imaging Professionals ۸۵ ۲
۲۵۱۳ – Occupational and Environmental Health Professionals ۷۰ ۲
۲۵۱۵ – Pharmacists ۹۵ ۲
۲۵۲۳ – Dental Practitioners ۸۵ ۱
۲۵۲۴ – Occupational Therapists ۷۰ ۱
۲۵۲۵ – Physiotherapists ۷۰ ۱
۲۵۲۶ – Podiatrists ۶۵ ۰
۲۵۲۷ – Audiologists and Speech Pathologists / Therapists ۶۵ ۰
۲۵۳۱–General PractitionersandResident MedicalOfficers ۶۵ ۰
۲۵۳۲ – Anaesthetists ۶۵ ۰
۲۵۴۱ – Midwives ۶۵ ۰
۲۵۴۲ – Nurse Educators and Researchers ۶۵ ۰
۲۵۴۳ – Nurse Managers ۶۵ ۰
۲۵۴۴ – Registered Nurses ۹۰ ۱
۲۶۱۱–ICTBusinessandSystemsAnalysts ۱۱۰ ۱
۲۶۱۲–MultimediaSpecialists andWebDevelopers ۱۱۰ ۱
۲۶۱۳ – Software and Applications Programmers ۱۱۰ ۱
۲۶۲۱ – Database and Systems Administrators, and ICT SecuritySpecialists  

۱۱۰

 

۱

۲۶۳۱ – Computer Network Professionals ۱۱۰ ۲
۲۶۳۲–ICTSupportandTestEngineers ۱۱۰ ۱
۲۷۲۱ – Counsellors ۸۵ ۱
۲۷۲۳ – Psychologists ۶۵ ۰
۲۷۲۴ – Social Professionals ۶۵ ۰
۲۷۲۵–SocialWorkers ۷۵ ۱
۲۷۲۶–Welfare,RecreationandCommunityArtsWorkers ۷۵ ۱
۳۱۱۱–Agricultural,AgritechandAquacultureTechnicians ۸۰ ۱
۳۱۱۲–MedicalTechnicians ۸۵ ۱
۳۱۲۱–Architectural,BuildingandSurveyingTechnicians ۸۵ ۲
۳۱۲۲–CivilEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۱۰۵ ۳
۳۱۲۳–ElectricalEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۹۵ ۳
۳۱۲۵–MechanicalEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۸۰ ۳
۳۱۲۶ – Safety Inspectors ۶۵ ۱
۳۱۲۹–OtherBuildingandEngineeringTechnicians ۸۵ ۲
۳۱۳۱–ICTSupportTechnicians ۸۵ ۲
۳۲۱۱–AutomotiveElectricians ۶۵ ۱
۳۲۱۲ – Motor Mechanics ۹۵ ۱
۳۲۲۲–SheetmetalTradesWorkers ۷۰ ۲
۳۲۲۳–StructuralSteelandWeldingTradesWorkers ۷۰ ۳
۳۲۳۲ – Metal Fitters and Machinists ۷۰ ۳
۳۲۴۱ – Panelbeaters ۶۵ ۱
۳۲۴۳–VehiclePainters ۶۵ ۲
۳۳۱۱–BricklayersandStonemasons ۷۵ ۲
۳۳۱۲ – Carpenters and Joiners ۷۰ ۲
۳۳۲۲–PaintingTradesWorkers ۹۰ ۱
۳۳۳۲ – Plasterers ۶۵ ۱
۳۳۳۳–RoofTilers ۶۵ ۱
۳۳۳۴–WallandFloorTilers ۸۰ ۱
۳۳۴۱ – Plumbers ۷۰ ۳
۳۴۱۱–Electricians ۷۰ ۳
۳۴۲۱ – Airconditioning and Refrigeration Mechanics ۶۵ ۱
۳۴۲۲–ElectricalDistributionTradesWorkers ۶۵ ۱
۳۴۲۳–ElectronicsTradesWorkers ۹۵ ۳
۳۵۱۱–BakersandPastrycooks ۸۵ ۳
۳۵۱۳ – Chefs ۹۵ ۳
۳۵۱۴ – Cooks ۸۵ ۳
۳۶۱۳–VeterinaryNurses ۶۵ ۱
۳۶۲۲ – Gardeners ۶۵ ۰
۳۶۲۳–SportsTurfManagersandTradesWorkers ۶۵ ۰
۳۶۲۴ – Nurserypersons ۶۵ ۰
۳۹۱۱–Hairdressers ۷۵ ۲
۳۹۴۱ – Cabinetmakers ۷۰ ۱
۴۱۱۱–AmbulanceOfficersandParamedics ۷۰ ۱
۴۱۱۳–DiversionalTherapists ۷۰ ۱
۴۱۱۴–EnrolledandMothercraftNurses ۸۰ ۱
۴۱۱۷–WelfareSupportWorkers ۶۵ ۱
۴۵۲۳–SportsCoaches, InstructorsandOfficials ۶۵ ۰
۵۱۱۱–Contract,ProgramandProjectAdministrators ۹۵ ۲
۵۹۹۶ – Insurance Investigators, Loss Adjusters and Risk Surveyors ۶۵ ۰
۶۱۱۲–InsuranceAgents ۶۵ ۰
۶۱۲۱ – Real Estate Sales Agents ۶۵ ۲

 

 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به استرالیا ، اخذ انواع ویزای سرمایه گذاری در استرالیا از طریق کارافرینی ، ویزای تحصیلی و… با مشاوران یونیک ویزا درارتباط باشید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

تماس با ما

شماره های تماس :

دفتر تهران : ۸۸۵۴۵۳۲۴-۰۲۱ الی ۶

دفتر سیدنی : ۶۱۴۱۳۵۴۱۰۴۳+

مطالب مرتبط :

وکیل مهاجرت به استرالیا

سرمایه گذاری در استرالیا

شرایط مهاجرت به استرالیا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات