شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

باز شدن ایالت NSW برای ساب کلاس ۴۹۱

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

قابل توجه متقاضیان مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص و مهارت در سال ۲۰۲۲

قابل توجه متقاضیان ویزای مهارت استرالیا ایالتNSW استرالیا از چهارشنبه دوم نوامبر ۲۰۲۲ ، برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت استرالیا امکان اقدام جهت دریافت نامینیشن ساب کلاس ۴۹۱ (اسپانسری مناطق رجینال) را فراهم نموده است. لیست کد رشته های مورد تایید به همراه حداقل امتیاز لازم و میزان سابقه کاری مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

کد گروه شغلی امتیاز تجربه کاری (سال)
۱۲۱۲ – Crop Farmers ۸۰ ۳
۱۲۱۳ – Livestock Farmers ۷۰ ۳
۱۲۱۴ – Mixed Crop and Livestock Farmers ۶۵ ۲
۱۳۱۱–Advertising,PublicRelationsandSalesManagers ۶۵ ۳
۱۳۲۱ – Corporate Services Managers ۸۰ ۲
۱۳۲۲ – Finance Managers ۱۱۵ ۳
۱۳۲۳ – Human Resource Managers ۹۰ ۳
۱۳۲۴ – Policy and Planning Managers ۶۵ ۰
۱۳۲۵ – Research and Development Managers ۷۵ ۲
۱۳۳۱ – Construction Managers ۹۰ ۳
۱۳۳۲ – Engineering Managers ۱۰۰ ۳
۱۳۳۵ – Production Managers ۸۵ ۲
۱۳۳۶–Supply,DistributionandProcurementManagers ۷۵ ۲
۱۳۴۱ – Child Care Centre Managers ۸۰ ۲
۱۳۴۲–Healthand WelfareServicesManagers ۸۰ ۲
۱۳۴۳ – School Principals ۷۰ ۱
۱۳۵۱ – ICT Managers ۹۰ ۲
۱۳۹۹ – Other Specialist Managers ۸۵ ۲
۱۴۱۱–CafeandRestaurantManagers ۹۰ ۲
۱۴۱۲ – Caravan Park and Camping Ground Managers ۶۵ ۰
۱۴۱۳ – Hotel and Motel Managers ۹۰ ۲
۱۴۱۹ – Other Accommodation and Hospitality Managers ۶۵ ۲
۱۴۹۱ – Amusement, Fitness and Sports Centre Managers ۷۰ ۲
۱۴۹۲ – Call or Contact Centre and Customer Service Managers ۷۰ ۳
۱۴۹۳ – Conference and Event Organisers ۷۰ ۱
۱۴۹۴–TransportServicesManagers ۷۰ ۱
۱۴۹۹–OtherHospitality,RetailandServiceManagers ۷۵ ۲
۲۱۲۴–JournalistsandOtherWriters ۸۰ ۲

 

۲۲۱۱–Accountants ۱۱۵ ۳
۲۲۱۲–Auditors,CompanySecretariesandCorporateTreasurers ۱۱۰ ۱
۲۲۲۱ – Financial Brokers ۷۰ ۱
۲۲۲۳ – Financial Investment Advisers and Managers ۷۰ ۲
۲۲۳۱ – Human Resource Professionals ۸۰ ۳
۲۲۴۱ – Actuaries, Mathematicians and Statisticians ۹۰ ۱
۲۲۴۳ – Economists ۹۰ ۲
۲۲۴۴ – Intelligence and Policy Analysts ۶۵ ۰
۲۲۴۷ – Management and Organisation Analysts ۷۰ ۳
۲۲۴۹ – Other Information and Organisation Professionals ۸۵ ۲
۲۲۵۱ – Advertising and Marketing Professionals ۱۰۰ ۳
۲۲۵۳ – Public Relations Professionals ۸۵ ۲
۲۳۲۱ – Architects and Landscape Architects ۱۰۰ ۱
۲۳۲۲ – Surveyors and Spatial Scientists ۹۵ ۱
۲۳۲۳ – Fashion, Industrial and Jewellery Designers ۸۰ ۱
۲۳۲۴–Graphic andWebDesigners, andIllustrators ۹۵ ۲
۲۳۲۵ – Interior Designers ۸۵ ۱
۲۳۲۶ – Urban and Regional Planners ۸۰ ۱
۲۳۳۲ – Civil Engineering Professionals ۱۰۵ ۱
۲۳۳۳ – Electrical Engineers ۱۰۰ ۱
۲۳۳۴ – Electronics Engineers ۱۱۰ ۱
۲۳۳۵ – Industrial, Mechanical and Production Engineers ۱۱۰ ۱
۲۳۳۶ – Mining Engineers ۱۰۰ ۱
۲۳۳۹ – Other Engineering Professionals ۱۰۵ ۱
۲۳۴۱ – Agricultural, Fisheries and Forestry Scientists ۹۰ ۲
۲۳۴۲ – Chemists, and Food and Wine Scientists ۹۰ ۳
۲۳۴۳ – Environmental Scientists ۸۵ ۲
۲۳۴۴ – Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists ۷۰ ۱

 

۲۳۴۷–Veterinarians ۶۵ ۱
۲۴۱۱–EarlyChildhood(Pre-primarySchool)Teachers ۷۵ ۰
۲۴۱۲–PrimarySchoolTeachers ۶۵ ۰
۲۴۱۳–MiddleSchoolTeachers/IntermediateSchoolTeachers ۶۵ ۰
۲۴۱۴–SecondarySchoolTeachers ۸۵ ۰
۲۴۱۵–SpecialEducationTeachers ۷۰ ۰
۲۴۲۱–UniversityLecturersandTutors ۸۵ ۲
۲۴۲۲–VocationalEducationTeachers/PolytechnicTeachers ۷۵ ۲
۲۵۱۲ – Medical Imaging Professionals ۸۵ ۲
۲۵۱۳ – Occupational and Environmental Health Professionals ۷۰ ۲
۲۵۱۵ – Pharmacists ۹۵ ۲
۲۵۲۳ – Dental Practitioners ۸۵ ۱
۲۵۲۴ – Occupational Therapists ۷۰ ۱
۲۵۲۵ – Physiotherapists ۷۰ ۱
۲۵۲۶ – Podiatrists ۶۵ ۰
۲۵۲۷ – Audiologists and Speech Pathologists / Therapists ۶۵ ۰
۲۵۳۱–General PractitionersandResident MedicalOfficers ۶۵ ۰
۲۵۳۲ – Anaesthetists ۶۵ ۰
۲۵۴۱ – Midwives ۶۵ ۰
۲۵۴۲ – Nurse Educators and Researchers ۶۵ ۰
۲۵۴۳ – Nurse Managers ۶۵ ۰
۲۵۴۴ – Registered Nurses ۹۰ ۱
۲۶۱۱–ICTBusinessandSystemsAnalysts ۱۱۰ ۱
۲۶۱۲–MultimediaSpecialists andWebDevelopers ۱۱۰ ۱
۲۶۱۳ – Software and Applications Programmers ۱۱۰ ۱
۲۶۲۱ – Database and Systems Administrators, and ICT SecuritySpecialists  

۱۱۰

 

۱

۲۶۳۱ – Computer Network Professionals ۱۱۰ ۲
۲۶۳۲–ICTSupportandTestEngineers ۱۱۰ ۱
۲۷۲۱ – Counsellors ۸۵ ۱
۲۷۲۳ – Psychologists ۶۵ ۰
۲۷۲۴ – Social Professionals ۶۵ ۰
۲۷۲۵–SocialWorkers ۷۵ ۱
۲۷۲۶–Welfare,RecreationandCommunityArtsWorkers ۷۵ ۱
۳۱۱۱–Agricultural,AgritechandAquacultureTechnicians ۸۰ ۱
۳۱۱۲–MedicalTechnicians ۸۵ ۱
۳۱۲۱–Architectural,BuildingandSurveyingTechnicians ۸۵ ۲
۳۱۲۲–CivilEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۱۰۵ ۳
۳۱۲۳–ElectricalEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۹۵ ۳
۳۱۲۵–MechanicalEngineeringDraftspersonsandTechnicians ۸۰ ۳
۳۱۲۶ – Safety Inspectors ۶۵ ۱
۳۱۲۹–OtherBuildingandEngineeringTechnicians ۸۵ ۲
۳۱۳۱–ICTSupportTechnicians ۸۵ ۲
۳۲۱۱–AutomotiveElectricians ۶۵ ۱
۳۲۱۲ – Motor Mechanics ۹۵ ۱
۳۲۲۲–SheetmetalTradesWorkers ۷۰ ۲
۳۲۲۳–StructuralSteelandWeldingTradesWorkers ۷۰ ۳
۳۲۳۲ – Metal Fitters and Machinists ۷۰ ۳
۳۲۴۱ – Panelbeaters ۶۵ ۱
۳۲۴۳–VehiclePainters ۶۵ ۲
۳۳۱۱–BricklayersandStonemasons ۷۵ ۲
۳۳۱۲ – Carpenters and Joiners ۷۰ ۲
۳۳۲۲–PaintingTradesWorkers ۹۰ ۱
۳۳۳۲ – Plasterers ۶۵ ۱
۳۳۳۳–RoofTilers ۶۵ ۱
۳۳۳۴–WallandFloorTilers ۸۰ ۱
۳۳۴۱ – Plumbers ۷۰ ۳
۳۴۱۱–Electricians ۷۰ ۳
۳۴۲۱ – Airconditioning and Refrigeration Mechanics ۶۵ ۱
۳۴۲۲–ElectricalDistributionTradesWorkers ۶۵ ۱
۳۴۲۳–ElectronicsTradesWorkers ۹۵ ۳
۳۵۱۱–BakersandPastrycooks ۸۵ ۳
۳۵۱۳ – Chefs ۹۵ ۳
۳۵۱۴ – Cooks ۸۵ ۳
۳۶۱۳–VeterinaryNurses ۶۵ ۱
۳۶۲۲ – Gardeners ۶۵ ۰
۳۶۲۳–SportsTurfManagersandTradesWorkers ۶۵ ۰
۳۶۲۴ – Nurserypersons ۶۵ ۰
۳۹۱۱–Hairdressers ۷۵ ۲
۳۹۴۱ – Cabinetmakers ۷۰ ۱
۴۱۱۱–AmbulanceOfficersandParamedics ۷۰ ۱
۴۱۱۳–DiversionalTherapists ۷۰ ۱
۴۱۱۴–EnrolledandMothercraftNurses ۸۰ ۱
۴۱۱۷–WelfareSupportWorkers ۶۵ ۱
۴۵۲۳–SportsCoaches, InstructorsandOfficials ۶۵ ۰
۵۱۱۱–Contract,ProgramandProjectAdministrators ۹۵ ۲
۵۹۹۶ – Insurance Investigators, Loss Adjusters and Risk Surveyors ۶۵ ۰
۶۱۱۲–InsuranceAgents ۶۵ ۰
۶۱۲۱ – Real Estate Sales Agents ۶۵ ۲

 

 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به استرالیا ، اخذ انواع ویزای سرمایه گذاری در استرالیا از طریق کارافرینی ، ویزای تحصیلی و… با مشاوران یونیک ویزا درارتباط باشید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

تماس با ما

شماره های تماس :

دفتر تهران : ۸۸۵۴۵۳۲۴-۰۲۱ الی ۶

دفتر سیدنی : ۶۱۴۱۳۵۴۱۰۴۳+

مطالب مرتبط :

وکیل مهاجرت به استرالیا

سرمایه گذاری در استرالیا

شرایط مهاجرت به استرالیا

About مهدی کیوانی

مهدی کیوانی هستم، وکیل سازمان مهاجرتی یونیک ویزا فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه ویکتوریا و دارای مجوز فعالیت از سازمان مارا (Migration Agents Registration Authority )، با شماره ثبت MARN 2217813 میباشم. در طول سالهای متوالی فعالیت در حوزه اخذ ویزاهای استرالیا تمام تلاش خود را به کار گرفته ام تا بهترین خدمات را به کلاینت های گرامی ارائه دهم. تمامی پرونده‌های موکلین مستقیماً زیر نظر اینجانب بررسی میگردد تا درخواست ویزا مطابق به روز ترین قوانین و با کمترین میزان ریسک ثبت گردد.
در مقالاتی که منتشر میکنم سعی دارم تا اطلاعات مهم و اصلی که برای مهاجرت نیاز دارید را بصورت رایگان و موثق در اختیارتان قرار بدهم.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران