شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال ۲۰۱۸

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

اداره مهاجرت استرالیا هر ساله لیستی از مشاغل مورد نیاز این کشور را منتشر مینماید. در حال حاضر برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ سه لیست وجود دارد:

-لیست بلند مدت (MLTSSL)

-لیست کوتاه مدت (STSOL)

-لیست منطقه ای (ROL)

لیستی که در ادامه ملاحضه مینمایید ادغام شده سه لیست فوق الذکر بوده و مطابق آخرین تغییرات اعمال شده در سال ۲۰۱۸ میباشد.

ساب کلاس ویزاهایی که توانید برایشان اقدام کنید در مقابل هر عنوان شغلی درج شده است.

* عبارت Regional که در جدول آمده به لیست (ROL) اشاره دارد.

*منظور از عبارت (PT)  ۱۸۹ همان ویزای ۱۸۹ می باشد.

*منظور از عبارت(S/T)  ۴۸۹ ویزای ۴۸۹ با اسپانسر ایالتی می باشد.

*منظور از عبارت (F)  ۴۸۹ ویزای ۴۸۹ با اسپانسر خانوادگی می باشد.

 

 

ANZSCO Code List Visa subclasses (streams or type) Assessing Authority Occupation
۱۴۱۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Accommodation and Hospitality Managers nec
۲۲۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA Accountant (General)
۲۲۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Actuary
۲۵۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) Chinese Medicine Board of Australia Acupuncturist
۱۳۱۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIM Advertising Manager
۲۲۵۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Advertising Specialist
۲۳۳۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Aeronautical Engineer
۲۳۱۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* CASA Aeroplane Pilot
۲۳۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Agricultural Consultant
۲۳۳۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Agricultural Engineer
۲۳۴۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Agricultural Scientist
۳۱۱۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Agricultural Technician
۳۳۴۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Airconditioning and Mechanical Services Plumber
۳۴۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Airconditioning and Refrigeration Mechanic
۳۲۳۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
۳۲۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)
۳۲۳۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Aircraft Maintenance Engineer (Structures)
۴۱۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Ambulance Officer
۱۴۹۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Amusement Centre Manager
۳۱۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Anaesthetic Technician
۲۵۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) MedBA Anaesthetist
۲۶۱۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS Analyst Programmer
۳۶۱۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Animal Attendants and Trainers nec
۱۲۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Apiarist
۱۲۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Aquaculture Farmer
۳۶۲۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Arborist
۲۳۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AACA Architect
۳۱۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Architectural Draftsperson
۳۱۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Architectural, Building and Surveying Technicians nec
۲۴۹۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Art Teacher (Private Tuition)
۲۱۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Artistic Director
۱۳۹۹۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Arts Administrator or Manager
۲۵۲۷۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Audiologist
۳۲۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Automotive Electrician
۳۵۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA Baker
۲۷۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) A legal admissions authority of a State or Territory Barrister
۱۲۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Beef Cattle Farmer
۲۳۴۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Biochemist
۲۳۳۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Biomedical Engineer
۲۳۴۵۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Biotechnologist
۳۹۹۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Boat Builder and Repairer
۲۱۲۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Book or Script Editor
۲۳۴۵۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Botanist
۳۳۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Bricklayer
۳۱۲۹۹۹ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS/Engineers Australia Building and Engineering Technicians nec
۳۱۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Building Inspector
۳۴۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Business Machine Mechanic
۳۵۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Butcher or Smallgoods Maker
۳۹۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Cabinetmaker
۳۴۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Cabler (Data and Telecommunications)
۱۴۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Cafe or Restaurant Manager
۳۹۹۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Camera Operator (Film, Television or Video)
۱۴۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Caravan Park and Camping Ground Manager
۳۱۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Cardiac Technician
۲۵۳۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Cardiologist
۲۵۳۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Cardiothoracic Surgeon
۲۷۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Careers Counsellor
۳۳۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Carpenter
۳۳۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Carpenter and Joiner
۲۳۲۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Cartographer
۳۵۱۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* TRA Chef
۲۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Chemical Engineer
۳۹۹۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Chemical Plant Operator
۲۳۴۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Chemist
۳۱۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Chemistry Technician
۱۱۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۴۰۷, TSS (M)* AIM Chief Executive or Managing Director
۱۳۵۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) ACS Chief Information Officer
۱۳۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Child Care Centre Manager
۲۵۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CCEA Chiropractor
۱۴۹۹۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Cinema or Theatre Manager
۲۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Civil Engineer
۳۱۲۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/VETASSESS Civil Engineering Draftsperson
۳۱۲۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Civil Engineering Technician
۵۹۹۹۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Clinical Coder
۲۵۳۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Clinical Haematologist
۲۷۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS Clinical Psychologist
۲۲۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Commodities Trader
۲۷۲۶۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Community Arts Worker
۴۱۱۷۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACWA Community Worker
۲۲۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Company Secretary
۲۵۲۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Complementary Health Therapists nec
۲۶۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS Computer Network and Systems Engineer
۱۴۹۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Conference and Event Organiser
۲۳۴۳۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Conservation Officer
۲۳۴۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Conservator
۳۱۲۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Construction Estimator
۱۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Construction Project Manager
۵۱۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Contract Administrator
۳۵۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA Cook
۲۱۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Copywriter
۱۱۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۴۰۷, TSS (M)* AIM Corporate General Manager
۱۳۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Corporate Services Manager
۱۲۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Cotton Grower
۲۷۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Counsellors nec
۱۲۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Crop Farmers nec
۱۴۹۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Customer Service Manager
۱۲۱۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Dairy Cattle Farmer
۲۴۹۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Dance Teacher (Private Tuition)
۲۱۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Dancer or Choreographer
۲۶۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS Database Administrator
۴۱۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Dental Hygienist
۲۵۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ADC Dental Specialist
۴۱۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Dental Technician
۴۱۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Dental Therapist
۲۵۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ADC Dentist
۲۵۳۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Dermatologist
۲۶۱۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS Developer Programmer
۲۵۳۹۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Diagnostic and Interventional Radiologist
۳۲۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Diesel Motor Mechanic
۲۵۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) DAA Dietitian
۲۱۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Director (Film, Television, Radio or Stage)
۴۱۱۷۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Disabilities Services Officer
۴۱۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Diversional Therapist
۴۵۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Diving Instructor (Open Water)
۳۶۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Dog Handler or Trainer
۳۳۴۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Drainer
۳۹۳۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Dressmaker or Tailor
۴۵۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Driving Instructor
۲۷۲۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Drug and Alcohol Counsellor
۲۴۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
۳۱۱۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Earth Science Technician
۲۲۴۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Economist
۲۴۹۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Education Adviser
۱۳۴۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Education Managers nec
۲۷۲۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS Educational Psychologist
۲۳۳۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Electrical Engineer
۳۱۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Electrical Engineering Draftsperson
۳۱۲۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electrical Engineering Technician
۳۴۲۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA Electrical Linesworker
۳۴۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electrician (General)
۳۴۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electrician (Special Class)
۳۴۲۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electronic Equipment Trades Worker
۳۴۲۳۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electronic Instrument Trades Worker (General)
۳۴۲۳۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)
۲۳۳۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Electronics Engineer
۲۵۳۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Emergency Medicine Specialist
۴۴۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Emergency Service Worker
۲۵۳۳۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Endocrinologist
۱۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/AIM Engineering Manager
۲۳۳۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia Engineering Professionals nec
۲۳۳۹۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Engineering Technologist
۴۱۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC Enrolled Nurse
۲۳۴۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Environmental Consultant
۲۳۳۹۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Environmental Engineer
۲۵۱۳۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Environmental Health Officer
۱۳۹۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Environmental Manager
۲۳۴۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Environmental Research Scientist
۲۳۴۳۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Environmental Scientists nec
۲۳۴۹۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Exercise Physiologist
۲۲۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CAANZ/CPAA/IPA External Auditor
۱۴۹۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Facilities Manager
۱۳۴۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Faculty Head
۲۷۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Family and Marriage Counsellor
۴۱۱۷۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Family Support Worker
۳۲۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Farrier
۲۳۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Fashion Designer
۳۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Fibrous Plasterer
۲۱۲۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Film and Video Editor
۲۲۲۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Finance Broker
۱۳۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) CAANZ/CPAA/IPA Finance Manager
۲۲۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Financial Brokers nec
۲۲۲۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Financial Dealers nec
۱۴۹۹۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Financial Institution Branch Manager
۲۲۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Financial Investment Adviser
۲۲۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Financial Investment Manager
۲۲۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Financial Market Dealer
۴۵۱۸۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS First Aid Trainer
۱۴۹۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Fitness Centre Manager
۳۲۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Fitter (General)
۳۲۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Fitter and Turner
۳۲۳۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Fitter-Welder
۴۵۱۷۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Flight Attendant
۳۳۲۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA Floor Finisher
۳۶۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Florist
۱۲۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Flower Grower
۲۳۱۱۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Flying Instructor
۲۳۴۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Food Technologist
۴۵۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Footballer
۲۳۴۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Forester
۱۲۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Fruit or Nut Grower
۴۵۱۳۹۹ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Funeral Workers nec
۳۹۴۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Furniture Finisher
۲۲۴۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Gallery or Museum Curator
۳۶۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Gardener (General)
۳۹۹۲۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA Gas or Petroleum Operator
۳۳۴۱۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Gasfitter
۲۵۳۳۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Gastroenterologist
۲۵۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA General Practitioner
۲۳۴۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Geologist
۲۳۴۴۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Geophysicist
۲۳۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Geotechnical Engineer
۳۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Glazier
۱۲۱۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Grain, Oilseed or Pasture Grower
۱۲۱۲۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Grape Grower
۲۳۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Graphic Designer
۳۶۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Greenkeeper
۴۵۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Gymnastics Coach or Instructor
۳۹۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Hairdresser
۳۱۳۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Hardware Technician
۱۳۴۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Health and Welfare Services Managers nec
۲۵۱۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Health Diagnostic and Promotion Professionals nec
۲۲۴۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Health Information Manager
۲۵۱۹۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Health Promotion Officer
۲۳۱۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* CASA Helicopter Pilot
۱۲۱۳۱۶ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Horse Breeder
۴۵۲۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Horse Riding Coach or Instructor
۳۶۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) TRA Horse Trainer
۲۵۱۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) APharmC Hospital Pharmacist
۱۴۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Hotel or Motel Manager
۲۲۳۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Human Resource Adviser
۱۳۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIM Human Resource Manager
۲۳۴۴۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Hydrogeologist
۲۲۵۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS ICT Account Manager
۲۶۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS ICT Business Analyst
۲۲۵۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS ICT Business Development Manager
۳۱۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA ICT Customer Support Officer
۱۳۵۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Managers nec
۱۳۵۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Project Manager
۲۶۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Quality Assurance Engineer
۲۲۵۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS ICT Sales Representative
۲۶۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS ICT Security Specialist
۲۶۳۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Support and Test Engineers nec
۲۶۳۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Support Engineer
۳۱۳۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA ICT Support Technicians nec
۲۶۳۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Systems Test Engineer
۲۲۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS ICT Trainer
۲۳۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Illustrator
۲۳۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Industrial Designer
۲۳۳۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Industrial Engineer
۲۵۱۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Industrial Pharmacist
۲۲۴۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Information and Organisation Professionals nec
۶۱۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Insurance Agent
۲۲۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Insurance Broker
۵۹۹۶۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Insurance Loss Adjuster
۲۷۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Intellectual Property Lawyer
۴۱۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Intensive Care Ambulance Paramedic
۲۵۳۳۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Intensive Care Specialist
۲۳۲۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Interior Designer
۲۲۱۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Internal Auditor
۲۷۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) NAATI Interpreter
۳۹۹۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Jeweller
۲۳۲۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Jewellery Designer
۴۵۲۴۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA Jockey
۳۳۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Joiner
۲۱۲۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Journalists and Other Writers nec
۲۷۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Judicial and Other Legal Professionals nec
۱۳۹۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Laboratory Manager
۲۲۴۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Land Economist
۲۳۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Landscape Architect
۳۶۲۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Landscape Gardener
۲۲۴۹۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Liaison Officer
۲۲۴۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Librarian
۳۹۹۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Library Technician
۳۱۱۴۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Life Science Technician
۲۳۴۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Life Scientist (General)
۲۳۴۵۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Life Scientists nec
۳۴۱۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Lift Mechanic
۱۲۱۳۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Livestock Farmers nec
۳۲۳۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Locksmith
۳۱۲۹۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Maintenance Planner
۳۹۹۵۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Make Up Artist
۲۲۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA Management Accountant
۲۲۴۷۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS Management Consultant
۱۳۳۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Manufacturer
۲۳۴۵۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Marine Biologist
۲۲۵۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Market Research Analyst
۲۲۵۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Marketing Specialist
۴۱۱۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Massage Therapist
۲۳۳۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Materials Engineer
۲۲۴۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Mathematician
۳۱۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Meat Inspector
۲۳۳۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Mechanical Engineer
۳۱۲۵۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* Engineers Australia Mechanical Engineering Draftsperson
۳۱۲۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA Mechanical Engineering Technician
۱۳۴۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Medical Administrator
۲۵۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT Medical Diagnostic Radiographer
۲۳۴۶۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AIMS Medical Laboratory Scientist
۳۱۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIMS Medical Laboratory Technician
۲۵۳۳۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Medical Oncologist
۲۵۳۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Medical Practitioners nec
۲۵۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT Medical Radiation Therapist
۳۱۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Medical Technicians nec
۳۲۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Metal Fabricator
۳۲۳۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA Metal Fitters and Machinists nec
۳۲۳۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Metal Machinist (First Class)
۳۱۲۹۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Metallurgical or Materials Technician
۲۳۴۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Metallurgist
۲۳۴۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Meteorologist
۲۳۴۵۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Microbiologist
۲۴۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AITSL Middle School Teacher
۲۵۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC Midwife
۳۱۲۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Mine Deputy
۲۳۳۶۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia Mining Engineer (excluding Petroleum)
۲۷۲۲۱۱ STSOL ۴۰۷ VETASSESS Minister of Religion
۱۲۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Mixed Crop and Livestock Farmer
۱۲۱۲۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Mixed Crop Farmer
۱۲۱۳۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Mixed Livestock Farmer
۳۲۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Motor Mechanic (General)
۳۲۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Motorcycle Mechanic
۲۳۲۴۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Multimedia Designer
۲۶۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) ACS Multimedia Specialist
۲۱۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Music Director
۲۱۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Music Professionals nec
۲۴۹۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Music Teacher (Private Tuition)
۲۱۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Musician (Instrumental)
۲۳۴۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS Natural and Physical Science Professionals nec
۲۵۲۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Naturopath
۲۳۳۹۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia Naval Architect
۲۶۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS Network Administrator
۲۶۳۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS Network Analyst
۲۵۳۳۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Neurologist
۲۵۳۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Neurosurgeon
۲۱۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Newspaper or Periodical Editor
۲۵۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANZSNM Nuclear Medicine Technologist
۲۵۴۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC Nurse Educator
۲۵۴۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC Nurse Manager
۲۵۴۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC Nurse Practitioner
۲۵۴۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC Nurse Researcher
۳۶۲۴۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA Nurseryperson
۱۳۴۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC Nursing Clinical Director
۲۵۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Nutritionist
۲۵۳۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Obstetrician and Gynaecologist
۲۵۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Occupational Health and Safety Adviser
۲۵۲۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OTC Occupational Therapist
۳۱۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS Operating Theatre Technician
۲۵۳۹۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Ophthalmologist
۲۵۱۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OCANZ Optometrist
۲۲۴۷۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Organisation and Methods Analyst
۲۷۲۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS Organisational Psychologist
۲۵۳۵۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Orthopaedic Surgeon
۲۵۱۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Orthoptist
۲۵۱۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOPA Orthotist or Prosthetist
۲۵۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOAC Osteopath
۲۳۲۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS Other Spatial Scientist
۴۵۲۳۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Other Sports Coach or Instructor
۲۵۳۵۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Otorhinolaryngologist
۲۵۳۵۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Paediatric Surgeon
۲۵۳۳۲۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Paediatrician
۳۳۲۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Painting Trades Worker
۳۲۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA Panelbeater
۳۵۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA Pastrycook
۲۲۴۹۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Patents Examiner
۲۵۳۹۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA Pathologist
۳۱۱۲۱۶ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* AIMS Pathology Collector
۳۹۹۵۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Performing Arts Technicians nec
۲۳۳۶۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia Petroleum Engineer
۳۱۱۲۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Pharmacy Technician
۲۱۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS Photographer
۲۳۴۹۱۴ MLTSSL See note VETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists) Physicist ^
۲۵۲۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APC Physiotherapist
۱۲۱۳۱۸ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS Pig Farmer
 </td
لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات