شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

انتشار لیست مشاغل برنامه مهاجرت استرالیا ۲۰۱۷-۲۰۱۸

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

در این مقاله به تغییرات اعمال شده در لیست رشته ها برای برنامه مهاجرت به استرالیا در سال مهاجرتی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ می پردازیم.

لیست های فارسی مشاغل مورد نیاز:

STSOL

MLTSSL

لیست رشته های ویزای تخصص و مهارت (General Skilled Migration)

تا قبل از ۱ جولای یک لیست واحد MLTSSL و یک لیست STSOL برای ویزای تخصص و مهارت و ویزای کار مورد استفاده قرار می گرفت.

اما از این تاریخ لیست ها برای ویزای تخصص و مهارت و ویزای کار جدا خواهد بود.

13

لیست های جدید را می توانیم با نام های زیر در نظر بگیریم:

IFSOL: مشاغل قابل اقدام برای ویزای مستقل ۱۸۹ و ویزای ۴۸۹ با اسپانسر فامیلی

STNOL: مشاغل قابل اقدام برای ویزای اسپانسر ایالتی ۱۹۰ و ویزای ۴۸۹ اسپانسر مناطق کم جمعیت

این لیست ها در لایحه لیست مشاغل سال جدید نیستند، اما برای درک لیست های جدید خیلی کاربردی هستند.

14

۶ رشته از لیست رشته های ویزای مستقل ۱۸۹ و ویزای ۴۸۹ اسپانسر فامیلی حذف شده اند. از جمله:

 • Sea Transport Professional
 • Psychotherapist
 • Production Manager (Mining)
 • Anesthetist

 

۱۳ رشته کلا از لیست ها حذف شده اند. از جمله:

 • Senior Manager
 • Statistician
 • Economist
 • Mining Engineer
 • Engineering Professionals NEC
 • Chemist

۱۶ رشته به لیست ویزای ۱۹۰ و ۴۸۹ منطقه ای اضافه شده اند. از جمله:

 • Air Transport Professionals
 • ICT Support Staff
 • Butcher
 • Retail Buyers

 

ویزای کار اسپانسر کارفرما

رشته های مورد نظر برای ویزای کار موقت و ENS اقامت دائم مستقیم یک لیست به نام ESOL خواهند داشت که به دو قسمت MLTSSL و STSOL تقسیم می شود. مشاغل MLTSSL منجر به ویزای کار ۴ ساله و مشاغل STSOL منجر به ویزای کار موقت ۲ ساله می شوند. در جدول زیر در ستون ESOL این مشاغل مشخص شده اند.

در لیست های مشاغل مورد نیاز ویزای کار نیز تغییراتی رخ داده از جمله حذف کامل ۱۸ رشته و اضافه شدن ۲۷ رشته به لیست و جابجایی ۲۲ رشته از لیست STSOL به MLTSSL و جابجایی ۲ رشته از MLTSSL به STSOL.

همچنین شرایطی از جمله حداقل حقوق که پیش از این فقط برای ویزای کار موقت اعمال می شد اکنون برای ویزای ENS هم قابل اجراست.

11

STNOL IFSOL ESOL  

Occupation

MLTSSL ۱۱۱۱۱۱ Chief Executive or Managing Director
MLTSSL ۱۱۱۲۱۱ Corporate General Manager
STSOL ۱۲۱۱۱۱ Aquaculture Farmer
STSOL ۱۲۱۲۱۱ Cotton Grower
STSOL ۱۲۱۲۱۲ Flower Grower
STSOL ۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut Grower
STSOL ۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)
STSOL ۱۲۱۲۱۵ Grape Grower
STSOL ۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop Farmer
STSOL ۱۲۱۲۱۷ Sugar Cane Grower
STSOL ۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)
STSOL ۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers nec
STSOL ۱۲۱۳۱۱ Apiarist
STSOL ۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle Farmer
STSOL ۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle Farmer
STSOL ۱۲۱۳۱۶ Horse Breeder
STSOL ۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock Farmer
STSOL ۱۲۱۳۱۸ Pig Farmer
STSOL ۱۲۱۳۲۱ Poultry Farmer
STSOL ۱۲۱۳۲۲ Sheep Farmer
STSOL ۱۲۱۳۹۹ Livestock Farmers nec
STSOL ۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock Farmer
STNOL STSOL ۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing Manager
STNOL STSOL ۱۳۱۱۱۳ Advertising Manager
STNOL STSOL ۱۳۲۱۱۱ Corporate Services Manager
STNOL STSOL ۱۳۲۲۱۱ Finance Manager
STNOL STSOL ۱۳۲۳۱۱ Human Resource Manager
STNOL STSOL ۱۳۲۵۱۱ Research and Development Manager
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۳۱۱۱ Construction Project Manager
IFSOL ۱۳۳۱۱۲ Project Builder
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager
STNOL STSOL ۱۳۳۴۱۱ Manufacturer
STSOL ۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry)
STNOL STSOL ۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing)
STNOL STSOL ۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining)
STNOL STSOL ۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution Manager
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre Manager
IFSOL ۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator (Aus) / Medical Superintendent (NZ)
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical Director
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation Manager
STNOL IFSOL MLTSSL ۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre Manager
STNOL STSOL ۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers nec
STNOL STSOL ۱۳۴۳۱۱ School Principal
MLTSSL ۱۳۴۴۱۱ Faculty Head
STNOL STSOL ۱۳۴۴۹۹ Education Managers nec
MLTSSL ۱۳۵۱۱۱ Chief Information Officer
STNOL STSOL ۱۳۵۱۱۲ ICT Project Manager
STNOL STSOL ۱۳۵۱۹۹ ICT Managers nec
STNOL STSOL ۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or Manager
MLTSSL ۱۳۹۹۱۲ Environmental Manager
STNOL STSOL ۱۳۹۹۱۳ Laboratory Manager
STNOL STSOL ۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance Manager
STNOL STSOL ۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers nec
STNOL STSOL ۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant Manager
STNOL STSOL ۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel Manager
STNOL STSOL ۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers nec
STNOL STSOL ۱۴۲۱۱۴ Hair or Beauty Salon Manager
STNOL STSOL ۱۴۲۱۱۵ Post Office Manager
STNOL STSOL ۱۴۹۱۱۲ Fitness Centre Manager
STNOL STSOL ۱۴۹۱۱۳ Sports Centre Manager
STNOL STSOL ۱۴۹۲۱۲ Customer Service Manager
STNOL STSOL ۱۴۹۳۱۱ Conference and Event Organiser
STNOL STSOL ۱۴۹۴۱۳ Transport Company Manager
STNOL STSOL ۱۴۹۹۱۳ Facilities Manager
STNOL STSOL ۲۱۱۱۱۲ Dancer or Choreographer
STNOL STSOL ۲۱۱۲۱۲ Music Director
MLTSSL ۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental)
STNOL STSOL ۲۱۱۲۹۹ Music Professionals nec
STNOL STSOL ۲۱۱۳۱۱ Photographer
STNOL STSOL ۲۱۱۴۹۹ Visual Arts and Crafts Professionals nec
STNOL STSOL ۲۱۲۱۱۱ Artistic Director
STNOL STSOL ۲۱۲۲۱۲ Book or Script Editor
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۲ Director (Film, Television, Radio or Stage)
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۴ Film and Video Editor
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۵ Program Director (Television or Radio)
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۶ Stage Manager
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۷ Technical Director
STNOL STSOL ۲۱۲۳۱۸ Video Producer
STNOL STSOL ۲۱۲۴۱۱ Copywriter
STNOL STSOL ۲۱۲۴۱۲ Newspaper or Periodical Editor
STNOL STSOL ۲۱۲۴۱۳ Print Journalist
STNOL STSOL ۲۱۲۴۱۵ Technical Writer
STNOL STSOL ۲۱۲۴۱۶ Television Journalist
STNOL STSOL ۲۱۲۴۹۹ Journalists and Other Writers nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۱۱۱۱ Accountant (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۱۱۱۲ Management Accountant
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۱۱۱۳ Taxation Accountant
STNOL STSOL ۲۲۱۲۱۱ Company Secretary
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۱۲۱۳ External Auditor
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۱۲۱۴ Internal Auditor
STNOL STSOL ۲۲۲۱۱۱ Commodities Trader
STNOL STSOL ۲۲۲۱۱۲ Finance Broker
STNOL STSOL ۲۲۲۱۱۳ Insurance Broker
STNOL STSOL ۲۲۲۱۹۹ Financial Brokers nec
STNOL STSOL ۲۲۲۲۱۱ Financial Market Dealer
STNOL STSOL ۲۲۲۲۱۳ Stockbroking Dealer
STNOL STSOL ۲۲۲۲۹۹ Financial Dealers nec
STNOL STSOL ۲۲۲۳۱۱ Financial Investment Adviser
STNOL STSOL ۲۲۲۳۱۲ Financial Investment Manager
STNOL STSOL ۲۲۳۱۱۲ Recruitment Consultant
STNOL STSOL ۲۲۳۲۱۱ ICT Trainer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۴۱۱۱ Actuary
STNOL STSOL ۲۲۴۱۱۲ Mathematician
MLTSSL ۲۲۴۱۱۳ Statistician
STNOL STSOL ۲۲۴۲۱۲ Gallery or Museum Curator
STNOL STSOL ۲۲۴۲۱۳ Health Information Manager
STNOL STSOL ۲۲۴۲۱۴ Records Manager
MLTSSL ۲۲۴۳۱۱ Economist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۴۵۱۱ Land Economist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۲۴۵۱۲ Valuer
STNOL STSOL ۲۲۴۶۱۱ Librarian
STNOL STSOL ۲۲۴۷۱۱ Management Consultant
STNOL STSOL ۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods Analyst
STNOL STSOL ۲۲۴۹۱۴ Patents Examiner
STNOL STSOL ۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals nec
STNOL STSOL ۲۲۵۱۱۱ Advertising Specialist
STNOL STSOL ۲۲۵۱۱۳ Marketing Specialist
STNOL STSOL ۲۲۵۲۱۱ ICT Account Manager
STNOL STSOL ۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development Manager
STNOL STSOL ۲۲۵۲۱۳ ICT Sales Representative
STNOL STSOL ۲۲۵۳۱۱ Public Relations Professional
STNOL STSOL ۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives nec
STNOL STSOL ۲۳۱۱۱۱ Aeroplane Pilot
STNOL STSOL ۲۳۱۱۱۳ Flying Instructor
STNOL STSOL ۲۳۱۱۱۴ Helicopter Pilot
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۲۱۱۱ Architect
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۲۱۱۲ Landscape Architect
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۲۲۱۲ Surveyor
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۲۲۱۳ Cartographer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۲۲۱۴ Other Spatial Scientist
STNOL STSOL ۲۳۲۳۱۱ Fashion Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۳۱۲ Industrial Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۳۱۳ Jewellery Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۴۱۱ Graphic Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۴۱۲ Illustrator
STNOL STSOL ۲۳۲۴۱۴ Web Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۵۱۱ Interior Designer
STNOL STSOL ۲۳۲۶۱۱ Urban and Regional Planner
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۱۱۲ Materials Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer
MLTSSL ۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum)
MLTSSL ۲۳۳۶۱۲ Petroleum Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۱ Aeronautical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۲ Agricultural Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۳ Biomedical Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۴ Engineering Technologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۵ Environmental Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۳۹۱۶ Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)
MLTSSL ۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۱۱۱ Agricultural Consultant
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۱۱۲ Agricultural Scientist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۱۱۳ Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)
MLTSSL ۲۳۴۲۱۱ Chemist
MLTSSL ۲۳۴۲۱۲ Food Technologist
STSOL ۲۳۴۲۱۳ Wine Maker
MLTSSL ۲۳۴۳۱۲ Environmental Consultant
MLTSSL ۲۳۴۳۱۳ Environmental Research Scientist
MLTSSL ۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientists nec
STNOL STSOL ۲۳۴۴۱۱ Geologist
MLTSSL ۲۳۴۴۱۲ Geophysicist
MLTSSL ۲۳۴۴۱۳ Hydrogeologist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General)
MLTSSL ۲۳۴۵۱۳ Biochemist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۴ Biotechnologist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۵ Botanist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۶ Marine Biologist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۷ Microbiologist
MLTSSL ۲۳۴۵۱۸ Zoologist
MLTSSL ۲۳۴۵۹۹ Life Scientists nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory Scientist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۷۱۱ Veterinarian
MLTSSL ۲۳۴۹۱۱ Conservator
MLTSSL ۲۳۴۹۱۲ Metallurgist
MLTSSL ۲۳۴۹۱۳ Meteorologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۳۴۹۱۴ Physicist
MLTSSL ۲۳۴۹۹۹ Natural and Physical Science Professionals nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
STNOL STSOL ۲۴۱۲۱۳ Primary School Teacher
STNOL STSOL ۲۴۱۳۱۱ Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۴۱۱ Secondary School Teacher
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۵۱۱ Special Needs Teacher
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing Impaired
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight Impaired
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers nec
MLTSSL ۲۴۲۱۱۱ University Lecturer
STNOL STSOL ۲۴۹۱۱۱ Education Adviser
STNOL STSOL ۲۴۹۲۱۱ Art Teacher (Private Tuition)
STNOL STSOL ۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition)
STNOL STSOL ۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition)
STNOL STSOL ۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers nec
STNOL STSOL ۲۴۹۳۱۱ Teacher of English to Speakers of Other Languages
STNOL STSOL ۲۵۱۱۱۱ Dietitian
STNOL STSOL ۲۵۱۱۱۲ Nutritionist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic Radiographer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation Therapist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine Technologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۲۱۴ Sonographer
STNOL STSOL ۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety Adviser
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۴۱۱ Optometrist
STNOL STSOL ۲۵۱۴۱۲ Orthoptist
STNOL STSOL ۲۵۱۵۱۱ Hospital Pharmacist
STNOL STSOL ۲۵۱۵۱۲ Industrial Pharmacist
STNOL STSOL ۲۵۱۵۱۳ Retail Pharmacist
STNOL STSOL ۲۵۱۹۱۱ Health Promotion Officer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۱۹۱۲ Orthotist or Prosthetist
STNOL STSOL ۲۵۱۹۹۹ Health Diagnostic and Promotion Professionals nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۱۱۱ Chiropractor
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۱۱۲ Osteopath
STNOL STSOL ۲۵۲۲۱۱ Acupuncturist
STNOL STSOL ۲۵۲۲۱۳ Naturopath
STNOL STSOL ۲۵۲۲۱۴ Traditional Chinese Medicine Practitioner
STNOL STSOL ۲۵۲۲۹۹ Complementary Health Therapists nec
STNOL STSOL ۲۵۲۳۱۱ Dental Specialist
STNOL STSOL ۲۵۲۳۱۲ Dentist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۴۱۱ Occupational Therapist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۵۱۱ Physiotherapist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۶۱۱ Podiatrist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۷۱۱ Audiologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۱۱۱ General Practitioner
STNOL STSOL ۲۵۳۱۱۲ Resident Medical Officer
STNOL STSOL ۲۵۳۲۱۱ Anaesthetist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۲ Cardiologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۳ Clinical Haematologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۴ Medical Oncologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۵ Endocrinologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۶ Gastroenterologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۷ Intensive Care Specialist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۱۸ Neurologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۲۱ Paediatrician
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine Specialist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۲۳ Rheumatologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine Specialist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic Surgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۳ Neurosurgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic Surgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۵ Otorhinolaryngologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۶ Paediatric Surgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive Surgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۱۸ Urologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۵۲۱ Vascular Surgeon
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۱ Dermatologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine Specialist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and Gynaecologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۴ Ophthalmologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۵ Pathologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional Radiologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۱۸ Radiation Oncologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۱۱۱ Midwife
STNOL STSOL ۲۵۴۲۱۱ Nurse Educator
STNOL STSOL ۲۵۴۲۱۲ Nurse Researcher
STNOL STSOL ۲۵۴۳۱۱ Nurse Manager
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۱ Nurse Practitioner
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics)
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۱۱۱۱ ICT Business Analyst
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۱۱۱۲ Systems Analyst
MLTSSL ۲۶۱۲۱۱ Multimedia Specialist
STNOL STSOL ۲۶۱۲۱۲ Web Developer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۱۳۱۱ Analyst Programmer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۱۳۱۲ Developer Programmer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۱۳۱۳ Software Engineer
STNOL STSOL ۲۶۱۳۱۴ Software Tester
MLTSSL ۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers nec
STNOL STSOL ۲۶۲۱۱۱ Database Administrator
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist
STNOL STSOL ۲۶۲۱۱۳ Systems Administrator
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems Engineer
STNOL STSOL ۲۶۳۱۱۲ Network Administrator
STNOL STSOL ۲۶۳۱۱۳ Network Analyst
STNOL STSOL ۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance Engineer
STNOL STSOL ۲۶۳۲۱۲ ICT Support Engineer
STNOL STSOL ۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test Engineer
STNOL STSOL ۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۳۳۱۱ Telecommunications Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network Engineer
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۱۱۱۱ Barrister
STNOL STSOL ۲۷۱۲۹۹ Judicial and Other Legal Professionals nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۱۳۱۱ Solicitor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۱۱ Careers Counsellor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۱۲ Drug and Alcohol Counsellor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۱۳ Family and Marriage Counsellor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation Counsellor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۱۵ Student Counsellor
STNOL STSOL ۲۷۲۱۹۹ Counsellors nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۲۳۱۱ Clinical Psychologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۲۳۱۲ Educational Psychologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۲۳۱۳ Organisational Psychologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۲۳۹۹ Psychologists nec
STNOL STSOL ۲۷۲۴۱۲ Interpreter
STNOL STSOL ۲۷۲۴۹۹ Social Professionals nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۲۷۲۵۱۱ Social Worker
STNOL STSOL ۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)
STNOL STSOL ۲۷۲۶۱۳ Welfare Worker
STSOL ۳۱۱۱۱۱ Agricultural Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۲۱۱ Anaesthetic Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۲۱۲ Cardiac Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۲۱۵ Pharmacy Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians nec
STNOL STSOL ۳۱۱۳۱۲ Meat Inspector
STSOL ۳۱۱۳۹۹ Primary Products Inspectors nec
STNOL STSOL ۳۱۱۴۱۱ Chemistry Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۴۱۲ Earth Science Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۴۱۳ Life Science Technician
STNOL STSOL ۳۱۱۴۹۹ Science Technicians nec
STNOL STSOL ۳۱۲۱۱۱ Architectural Draftsperson
STNOL STSOL ۳۱۲۱۱۲ Building Associate
STNOL STSOL ۳۱۲۱۱۳ Building Inspector
STNOL STSOL ۳۱۲۱۹۹ Architectural, Building and Surveying Technicians nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician
STNOL STSOL ۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering Technician
STNOL STSOL ۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials Technician
STNOL STSOL ۳۱۲۹۱۳ Mine Deputy
STNOL STSOL ۳۱۳۱۱۱ Hardware Technician
STNOL STSOL ۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support Officer
STNOL STSOL ۳۱۳۱۱۳ Web Administrator
STNOL STSOL ۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications Technician
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field Engineer
IFSOL ۳۱۳۲۱۳ Telecommunications Network Planner
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or Technologist
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۱۱۱۱ Automotive Electrician
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor Mechanic
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۱۲۱۳ Motorcycle Mechanic
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۱۲۱۴ Small Engine Mechanic
STNOL STSOL ۳۲۲۱۱۳ Farrier
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades Worker
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۲۳۱۱ Metal Fabricator
IFSOL ۳۲۲۳۱۲ Pressure Welder
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)
STNOL STSOL ۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
STNOL STSOL ۳۲۳۱۱۲ Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)
STNOL STSOL ۳۲۳۱۱۳ Aircraft Maintenance Engineer (Structures)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۳۲۱۱ Fitter (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۳۲۱۲ Fitter and Turner
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۳۲۱۳ Fitter-Welder
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class)
STNOL STSOL ۳۲۳۲۱۵ Textile, Clothing and Footwear Mechanic
STNOL STSOL ۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۳۳۱۳ Locksmith
STNOL STSOL ۳۲۳۳۱۴ Precision Instrument Maker and Repairer
STNOL STSOL ۳۲۳۳۱۶ Watch and Clock Maker and Repairer
STNOL STSOL ۳۲۳۴۱۲ Toolmaker
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۲۴۱۱۱ Panelbeater
STNOL STSOL ۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body Builder
STNOL STSOL ۳۲۴۲۱۲ Vehicle Trimmer
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۱۱۱۱ Bricklayer
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۱۱۱۲ Stonemason
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۱۲۱۱ Carpenter and Joiner
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۱۲۱۲ Carpenter
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۱۲۱۳ Joiner
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۲۲۱۱ Painting Trades Worker
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۳۱۱۱ Glazier
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۳۲۱۱ Fibrous Plasterer
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۳۲۱۲ Solid Plasterer
STNOL STSOL ۳۳۳۳۱۱ Roof Tiler
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor Tiler
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۴۱۱۱ Plumber (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services Plumber
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۴۱۱۳ Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۴۱۱۴ Gasfitter
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۳۴۱۱۵ Roof Plumber
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۱۱۱۱ Electrician (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۱۱۱۳ Lift Mechanic
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanic
IFSOL ۳۴۲۲۱۱ Electrical Linesworker (Aus) / Electrical Line Mechanic (NZ)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۲۲۱۲ Technical Cable Jointer
STNOL STSOL ۳۴۲۳۱۱ Business Machine Mechanic
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades Worker
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General)
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)
STNOL STSOL ۳۴۲۴۱۱ Cabler (Data and Telecommunications)
STNOL STSOL ۳۴۲۴۱۳ Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)
STNOL STSOL ۳۵۱۱۱۱ Baker
STNOL STSOL ۳۵۱۱۱۲ Pastrycook
STNOL STSOL ۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods Maker
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۵۱۳۱۱ Chef
STNOL STSOL ۳۵۱۴۱۱ Cook
STNOL STSOL ۳۶۱۱۱۱ Dog Trainer or Handler
MLTSSL ۳۶۱۱۱۲ Horse Trainer
STNOL STSOL ۳۶۱۱۹۹ Animal Attendants and Trainers nec
STNOL STSOL ۳۶۱۳۱۱ Veterinary Nurse
STNOL STSOL ۳۶۲۱۱۱ Florist
STNOL STSOL ۳۶۲۲۱۱ Gardener (General)
STNOL STSOL ۳۶۲۲۱۲ Arborist
STNOL STSOL ۳۶۲۲۱۳ Landscape Gardener
STNOL STSOL ۳۶۲۳۱۱ Greenkeeper
STNOL STSOL ۳۹۱۱۱۱ Hairdresser
STNOL STSOL ۳۹۲۱۱۱ Print Finisher
STNOL STSOL ۳۹۲۳۱۱ Printing Machinist
STNOL STSOL ۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or Tailor
STNOL STSOL ۳۹۳۳۱۱ Upholsterer
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۹۴۱۱۱ Cabinetmaker
STNOL STSOL ۳۹۴۲۱۱ Furniture Finisher
STNOL STSOL ۳۹۴۲۱۳ Wood Machinist
STNOL STSOL ۳۹۴۲۹۹ Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and Repairer
STNOL IFSOL MLTSSL ۳۹۹۱۱۲ Shipwright
STNOL STSOL ۳۹۹۲۱۱ Chemical Plant Operator
STNOL STSOL ۳۹۹۲۱۳ Power Generation Plant Operator
STNOL STSOL ۳۹۹۳۱۲ Library Technician
STNOL STSOL ۳۹۹۴۱۱ Jeweller
STNOL STSOL ۳۹۹۵۱۲ Camera Operator (Film, Television or Video)
STNOL STSOL ۳۹۹۵۱۴ Make Up Artist
STNOL STSOL ۳۹۹۵۱۶ Sound Technician
STNOL STSOL ۳۹۹۵۹۹ Performing Arts Technicians nec
STNOL STSOL ۳۹۹۶۱۱ Signwriter
STNOL STSOL ۴۱۱۱۱۱ Ambulance Officer
STNOL STSOL ۴۱۱۱۱۲ Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)
STNOL STSOL ۴۱۱۲۱۳ Dental Technician
STNOL STSOL ۴۱۱۳۱۱ Diversional Therapist
STNOL STSOL ۴۱۱۴۱۱ Enrolled Nurse
STNOL STSOL ۴۱۱۶۱۱ Massage Therapist
STNOL STSOL ۴۱۱۷۱۱ Community Worker
STNOL STSOL ۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services Officer
STNOL STSOL ۴۱۱۷۱۳ Family Support Worker
STNOL STSOL ۴۱۱۷۱۵ Residential Care Officer
STNOL STSOL ۴۱۱۷۱۶ Youth Worker
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۱ Diving Instructor (Open Water)
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۲ Gymnastics Coach or Instructor
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۳ Horse Riding Coach or Instructor
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۴ Snowsport Instructor
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۵ Swimming Coach or Instructor
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۶ Tennis Coach
STNOL STSOL ۴۵۲۳۱۷ Other Sports Coach or Instructor
STNOL STSOL ۴۵۲۳۲۱ Sports Development Officer
STNOL STSOL ۴۵۲۴۱۱ Footballer
STNOL STSOL ۴۵۲۴۹۹ Sportspersons nec
STNOL STSOL ۵۱۱۱۱۱ Contract Administrator
STNOL STSOL ۵۱۱۱۱۲ Program or Project Administrator
STNOL STSOL ۵۹۹۶۱۲ Insurance Loss Adjuster
STNOL STSOL ۶۱۱۲۱۱ Insurance Agent
STNOL STSOL <p
لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران